İnternetten İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi

12 March, 2024

İnternetten İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi

İnternetten İçeriğin Çıkarılması ve Erişimin Engellenmesi

Mahkeme mübaşiri tarafından tarafların adı ve soyadı yüksek sesle söylenmek suretiyle anons edilir. İşte ön inceleme duruşmasında artık tarafların iddialarını ve savunmalarını genişletme imkanı ortadan kalkar. Uyuşmazlık tam anlamıyla tespit edilmiş olur ve taraflar artık dosyaya yansıyan uyuşmazlık konusuna göre hangi delillere dayanabileceklerini, hangi iddia ya da savunmalarını ne şekilde ispatlayacaklarını belirleyebilirler. Davalı kendisine gelen dava dilekçesini tebliğ ettiği tarihten itibaren iki haftalık kesin süre içerisinde yetkiye itiraz etmelidir. Cevap dilekçesinde yetkiye itiraz yok ise artık bir daha yetkiye itiraz edemez.

Yazımıza başlamadan önce boşanma davasında ilk duruşma konusunun çekişmeli boşanma davasına ilişkin olduğunu belirtmekte fayda görmekteyim. Çünkü anlaşmalı boşanma davalarında eğer protokolde bir kanuna aykırılık yok ise ilk duruşma aynı zamanda son duruşma olacaktır. 12) Alt Kiracılar ile çalıştırdıkları kimseler, yetkililerin kontrol ve denetim görevlerini yerine getirmelerine engel olamazlar. Görevlilerce işyerlerinde belirlenen noksanlıklar, yetkililerce derhal giderilecektir. 4) Terminaller Yönetmeliğine aykırı fiil ve davranışlar hakkında tutanak tutar ve tutukları tutanakları Terminal Amirine teslim eder.

  • C) Üçüncü defasında, Terminallerde faaliyet gösteren tüm işletmeler hakkında tutulan tutanaklar üzerine; Acenteler/işyerleri ile KBB arasında yapılan Kira Sözleşmesi hükümleri gereğince KBB Encümeni’nce Sözleşme’nin fesih edilmesi için; Gerekçeleri ile birlikte Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı’na yazılı bildirim yapılır.
  • Özellikle belirtelim ki; internet üzerinden yapılan yayınlar nedeniyle mağdur olan kişilerin içerik ve yer sağlayıcısına başvurarak içeriğin kaldırılmasını talep hakları vardır.
  • Aynı şirket ancak bir radyo, bir televizyon ve bir isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilir.
  • 16) Terminal İdaresince acenteler ve tüm iş yerlerine gönderilen yazılar tebligat hükmünde sayılır.

B) İkinci defasında, Terminallerde faaliyet gösteren tüm işletmeler hakkında tutulan tutanaklar üzerine; KBB Encümeni uygun gördüğü takdirde aynı Kanun’un verdiği yetkiye dayanarak “Yasaklanan Faaliyetin Meni”ne (ticaret ve sanattan men cezası ancak işyerinin kapatılması suretiyle) karar verebilir. Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamına giren taşımacılık, acentelik, terminal işletmeciliği ve benzeri faaliyetlerde bulunacak gerçek ve tüzel kişilerin yapacakları faaliyetlere uygun olan yetki belgesini/belgelerini Bakanlıktan almaları zorunludur. 13) Ücret tarifeleri, yetki belgesi sahiplerinin merkezi işyeri adresinin bulunduğu yerin bağlı olduğu Bakanlık Bölge Müdürlüğü’ne sunulur. Yetki belgesi sahipleri “görülmüştür” şerhi düşülen ücret tarifelerini 15 gün içinde faaliyette bulunduğu güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadırlar. (2) Bu Kanunun yayımı tarihinde uydu ve kablo yayın lisansına sahip olan radyo ve televizyon yayın kuruluşları altı ay içinde durumlarını bu Kanun hükümlerine uygun hâle getirirler. (1) 8 inci maddede belirtilen yayın ilkeleri ile bu Kanunun yayın hizmetlerinde ticarî iletişimi düzenleyen hükümleri, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu yayınları hakkında da uygulanır. (3) Medya hizmet sağlayıcı kuruluşlar, yayın hizmetlerinin iletiminde kullandıkları radyolink cihaz ve sistemleri için gereken izinleri, ilgili mevzuat çerçevesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan alırlar. (2) Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından elektronik haberleşme hizmetlerini sunmak üzere yetkilendirilen işletmeciler; elektronik haberleşme hizmetlerine ilişkin olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu düzenlemelerine tabidirler. Ancak, bu işletmecilerden yayın hizmetlerinin iletimi için faaliyette bulunmak isteyenler, bu Kanun uyarınca Üst Kuruldan gerekli yayın iletim yetkisini almak ve Üst Kurul düzenlemelerine uymak suretiyle faaliyetlerini yürütebilirler. (3) Medya hizmet sağlayıcıları, her takvim ayı içinde elde ettikleri ticari iletişim gelirlerini, takip eden ayın son gününe kadar şekil ve içeriğiyle verilme usul ve esasları Üst Kurul tarafından belirlenen beyanname ile beyan ederler.

7) Temizliğe bütün mesai süresince devam edecek, toz, kirlilik hiçbir yerde hiçbir zaman görülmeyecektir. 1) Terminal Amirleri tarafından oluşturulur veya hizmet satın alınması biçiminde özel sektöre yaptırılır. 4) Otobüs peronlarının bulunduğu alanlara özel araçların giriş ve çıkışını önlemek. 6) Terminaller Yönetmeliğine aykırı uygulama ve fiiller ile ilgili tutanak tanzim etmek. 5) 1608 Sayılı Umuru Belediyeye Müteallik Ahkamı Cezaiye Hakkında 16 Nisan 1340 tarih ve 486 Numaralı Kanunun Bazı Maddelerine Muaddil Kanun’un (5728 Sayılı Kanun’la değişiklik hükümleriyle birlikte) verdiği yetkileri kullanmak ve KBB Encümeni’ne teklifte bulunmak. 1) Terminal Amirleri, Şube Müdürü-Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı’nın teklifi üzerine KBB Genel Sekreteri’nin onayı ile göreve başlatılır. 20) Şube Müdürlüğü tarafından Terminal Amirlerine yardımcı olmak üzere her terminale Vardiya Amiri görevlendirilir. Nedenlerle işyerlerine verdirdikleri zarar ve ziyanı aynıyla yerine getirmeye mecburdur. 35) Bütün iş yerleri, sabotaj, yangın gibi tehlikelere karşı her türlü önlemleri almakla yükümlüdür. 32) Bütün iş yerleri çevreyi rahatsız edecek,çevreye tehlike oluşturacak her türlü gürültü, koku, müzik v.b. Belediyenin izni ile yapılan ilaveler olursa bunlar işyerleri tarafından yapılacak ve işyerleri Belediyeden herhangi bir para talebinde bulunmayacak ve ödedikleri miktardan düşülmeyecektir. Yapılan ilaveler tahliye ve fesih durumunda bedelsiz olarak Belediyeye devir edilecektir.

(3) Medya hizmet sağlayıcılar, yayın hizmetlerinin kendileri, hisse sahipleri ve üçüncü derece dâhil olmak üzere üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımları ile bir başka gerçek ve tüzel kişinin haksız çıkarları doğrultusunda kullanılmamasını sağlamak zorundadır. (2) Bir medya hizmet sağlayıcı kuruluşun aynı yayın hizmetini uydu, kablo ve karasal gibi farklı ortamlardan değişiklik yapmaksızın eş zamanlı olarak iletmesi yeniden iletim olarak kabul edilmez. YİRMİ BİRİNCİ BAPKumar ve bahis(A) ALACAĞIN DAVA EDİLEMEMESİMadde 504 – Kumar ve bahis, bir alacak hakkı tevlit etmez. Müsaade edilmemiş olduğu takdirde piyango hakkındada kumara mütaallik hükümler tatbik olunur.Ecnebi memleketlerde müsaade ile tesis edilen piyangolar Türkiye’de kanunun himayesinden istifade etmezler. Meğer ki salahiyettar olan makam bunlara ait biletlerin satılmasına müsaade etmiş olsun. Sanal kumar, mostbet giris, Şans, Talih Oyunları ilgili olarak internetin gelişimine paralel olarak Türkiye’de kumar ve bahis uygulamaları nedeniyle verilen cezalarında ciddi bir artış görülmektedir. Özellikle uluslar arası nitelikteki kumar ve bahis sitelerinde dünyanın hemen hemen her yerinden oyunlar oynanmaya başlanmıştır.

10) KBB hudutları içinde; Otobüs Terminalleri ve Ulaştırma Bakanlığı’nın izin verdiği ara duraklar dışında yolcu indirip yolcu bindiren, Terminaller dışında yolcu gönderen, şehirlerarası düzenli yolcu taşımacılığı ile iştigal acenteler ve firmalara ait otobüsler hakkında tutanak tanzim etmek. 1) Yetki belgesi sahipleri, almış oldukları yetki belgesi kapsamına giren hizmetlerini, hizmetin ifasını imkânsız kılan yasal mücbir sebepler dışında yapmaktan kaçınamazlar. Bu hizmetlerden ayırım yapmaksızın herkesin yararlanmasını ve hizmetin sürekliliğini sağlamak zorundadırlar. 2) Tarifeli yolcu taşımacılığı yetki belgesi sahiplerine taşıma hattı verilebilmesi için; kendilerinin veya acentelerinin, seferlerin başladığı kalkış ve bittiği varış noktalarındaki en az bir yolcu terminalini kiralamak suretiyle kullanma hakkına haiz olmaları zorunludur. 4) Zaman tarifeleri, yetki belgesi sahiplerinin merkezi işyeri adresinin bulunduğu yerin bağlı olduğu Bakanlık Bölge Müdürlüğü’ne sunulur. Yetki belgesi sahipleri onaylanan zaman tarifelerini on beş gün içinde faaliyette bulunduğu hat ve güzergahlardaki şubelerine ve acentelerine bildirmek zorundadırlar. Ç) Medya hizmet sağlayıcılarının, program destekleme gelirleri hariç aylık brüt ticarî iletişim gelirlerinden ayrılacak yüzde üç paylar. (10) Üst Kurul personelinin görevleriyle bağlantılı olarak işledikleri iddia edilen suçlara ilişkin soruşturmalar, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanuna göre yapılır ve bunlar hakkında soruşturma izni Başkan tarafından verilir. Ç) Medya hizmet sağlayıcılarının, program destekleme gelirleri hariç aylık brüt ticarî iletişim gelirlerinden ayrılacak yüzde birbuçuk paylar. B) Millî frekans planında karasal radyo ve televizyon yayınları için 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu hükümlerine göre Üst Kurula tahsis edilen frekans bantları çerçevesinde televizyon kanal ve radyo frekans planlamalarını yapmak veya yaptırmak ve uygulamak. (3) Üst Kurul, bu Kanunda ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde kendisine tahsis edilen malî kaynakları görev ve yetkilerinin gerektirdiği ölçüde, kendi bütçesinde belirlenen usul ve esaslar dâhilinde serbestçe kullanır.

Latest News & Events

...

767974121713847407

...

Online On Line Casino Mit Beste Spielautomaten

...

UpForIt Evaluation 2021